Neponúknutá kapacita

j) keď v procese obvyklého prideľovania nebol poskytnutý žiadny produkt pevnej kapacity počas jedného mesiaca alebo dlhšie

Bod Smer Alokačný proces Od Do

Pre zvolené obdobie boli pre všetky body ponúknuté produkty pevnej kapacity  aktualizované: